KARS, ARDAHAN, IĞDIR SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ

DERNEĞİN ADI:
Madde 1-
Derneğin Adı; “KARS, ARDAHAN, IĞDIR SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ” dir.
Derneğin kısaltılmış adı “ KAISİAD ” ibaresidir.

DERNEK MERKEZİ:
Madde 2-
Derneğin Genel Merkezi KOCAELİ ili Gebze ilçesidir. Dernek şubeler açabilir.

DERNEĞİN AMACI:
Madde 3-
Anayasa, kanunlar ve diğer mevzuat gereğince Türkiye’ deki sanayici ve işadamlarını bir çatı altında toplayarak tanışma ve kaynaşmalarını temin etmek, mesleki ve ekonomik yönden bilgi alışverişini sağlamak, ilgili özel ve resmi kuruluşlarla münasebetlerinin sağlıklı ve düzgün yürütülmesini sağlamaya çalışmak, üyelerine bu ve benzeri konularda yardımcı olmaktır.

DERNEK AMACINI GERÇEKLEŞTİRMESİ İÇİN YAPACAĞI FAALİYETLER:
Madde 4-
A) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu, yönetmelik, genelge ve tebliğler doğrultusunda, Türk halkının demokratik düzen içerisinde sanayici, işadamı,  üniversiteler, eğitim kurumları, mesleki kuruluşlarla, tüccar, sanatkar, bilim ve teknoloji uzmanlarının birlikteliklerini; ticari, sosyal ve manevi güç birliği çerçevesinde, teknoloji, sermaye, iletişim, fikir alışverişi koordinasyonunu sağlayarak; zamanın hızlı değişim ve gelişmelerini yakından takip edip, Türk Ekonomisini güçlendirmek amacıyla, hızlı kalkınma projeleriyle daima üst seviyelere yükseltmek.

B) Dernek üyelerinin faaliyet alanına giren veya kamuoyunu yakından ilgilendiren konularda;
*Kurs ve seminer düzenler
*Sergi açar, açılan sergi ve fuarlara katılır.
*İç ve dış ticaretle ilgili her türlü enformasyonu sağlar.
*Üyelerin kapasitelerini artırmaları ve geliştirmeleri için danışmanlık bazında yardımlar sağlar.

C) Dernek; genel ekonomik durum, istihdam, yatırım, ithalat ve ihracat gibi sahasında uzmanlaşmış kamu yöneticisi ve ilim adamlarına raporlar hazırlatır ve kamuoyuna yayınlar.

D) Dernek; yönetim kurulunun tespit edeceği periyotlarda dergi ve bülten yayınlar.

E) Dernek; yönetim kurulu tarafından tespit edilen alanlarda inceleme, araştırma, eğitim vb hizmetler yapmak üzere kendi üyeleri içinden komisyonlar oluşturur, ekonomik hayatımıza yön vermek ve iş adamlarının görüşlerini yansıtmak üzere öneriler getirir.

F) Dernek üyelerini bir çatı altında toplamak, tanışma ve kaynaşmalarını temin etmek, mesleki ve ekonomik yönden bilgi alışverişlerini sağlamak üzere lokal açmak.

G) Küçük ve orta ölçekli işletmelerin iş ve işleyiş sistemlerinin geliştirilmesini, toplam kalite yönetimi standartlarına uygun çalışmalarını ve bunun neticesinde büyük işletme yapısını kazanmalarını destekleyerek ülkemiz sanayisinin ekonomik büyüklük yapısına katkıda bulunmak.

H) Serbest piyasa ekonomisinin hukuksal ve kurumsal alt yapısının devlet kurumları arasında yerleşmesine, iş adamlarının ve iş dünyasının evrensel iş ahlakı ilkelerine uygun faaliyetler yapmalarına çalışır.

DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMANIN ŞART VE ŞEKİLLERİ:
Madde 5- Derneğin; a- Asil Üye, b- Fahri Üye, c-Onursal Üye olmak üzere 3 çeşit üyesi vardır.

a-Asil Üye :
Üyeliğin getirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik haklarından yararlanabilecek özel veya tüzel kişiler, gereken şartları yerine getirmek kaydıyla derneğe asil üye olabilir ve dernek organlarına seçilme ve seçme hakkına sahip olurlar. Asil üyelerin yükümlülükleri ise; oluşturulacak çalışma birimlerine, etkinliklere ve Genel Kurul toplantılarına katılmak, aidatlarını zamanında ödemek, dernek gaye ve faaliyetlerine uygun olarak gereken gayreti göstermek ve derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürmeye çalışmak, ilkelerini içerir.
Asil üyeler, aidat ödeme yükümlülüğünü yerine getirmek şartıyla ve işbu tüzükte yazılı haller dışında seçme ve seçilme hakkına sahip üyelerdir. Her asil üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Asil üye oyunu bizzat kullanır, vekalet ile oy kullanamaz-kullandıramaz.

ASİL ÜYE OLMA ŞARTLARI
Aşağıdaki şartlara haiz herkes derneğe üye olabilir.
A) 18 yaşını bitirmiş olmak, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak.
B) Yüz kızartıcı suç işlememiş olmak.
C) Günün şartlarına ve mevzuata göre Genel Kurul tarafından tespit edilmiş olan yıllık aidatları ve yönetim kurulunca belirlenen giriş aidatını vermeyi kabul etmiş olmak.
D) Dernek üyelerinden en az ikisi tarafından dernek yönetim kuruluna yazılı olarak tavsiye edilmiş olmak.
E) Derneğe, kişisel olarak veya kişinin mensup olduğu şirket olarak; Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ticaret Borsası, Mühendis veya Mimarlar Odası, Tabip Odası, Baro, Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve benzeri meslek örgüt ve kuruluşlarından herhangi birine kayıtlı olabilenler ile çalışmakta olduğu şirket ve firmaların hissedarı veya üst yöneticisi olarak görev yapanlar,
G) (Yabancı gerçek kişi ise) TÜRKİYE’de yerleşme hakkına sahip olmak.( onur üyeliği için bu şart aranmaz ).

b-Fahri Üye :
Derneğin gaye ve hizmet konularında amacına ulaşabilmesi için, uzaktan ve yakından, maddi, manevi, fikri ve bedeni hizmet ve yardımda bulunan, insanlığa, bilime, topluma hizmet etmiş özel ve tüzel kişilere, Yönetim Kurulunun uygunluk kararı ile Fahri Üyelik ünvanı verilir. Fahri Üyelerin seçme ve seçilme hakkı yoktur. Sadece dinleyici olarak müzakereleri takip için Genel Kurul toplantılarına katılabilirler ve öneride bulunabilirler. Fahri Üyeler aidat vermekle yükümlü değildirler. İstedikleri zaman istedikleri miktarda aidat verebilirler. Fahri üyelik için ikametgah şartı aranmaz. Derneğin hizmetleri için oluşturulan kurul ve komisyonlarda ve halkla ilişkilerde, sosyal hizmetlerde görev alabilirler.

c-Onursal Üye :
Derneğe çok faydalı hizmetlerde bulunan veya bir defada toplam 15.000,00 TL (OnbeşbinTL) ve üzeri bağış yapan veya çalıştığı alanda uluslararası ödül veya takdir alanlar veya çalıştığı alan ile ilgili olarak dernek üyelerinin çoğunluğu tarafından kabul görmüş veya toplum tarafından kabul görmüş çalışmalarda bulunan özel ve tüzel kişiler yönetim kurulunun uygunluk kararı ile derneğimize onursal üye kabul edilebilirler. Onursal Üyelerin seçme ve seçilme hakkı yoktur. Sadece dinleyici olarak müzakereleri takip için Genel Kurul toplantılarına katılabilirler ve öneride bulunabilirler. Aidat vermekle yükümlü değildirler. İstedikleri zaman istedikleri miktarda aidat verebilirler. Onursal üyelik için ikametgah şartı aranmaz. Derneğin hizmetleri için oluşturulan kurul ve komisyonlarda ve halkla ilişkilerde, sosyal hizmetlerde görev alabilirler.

ASİL ÜYELİĞE MÜRACAAT VE KABUL:
Madde 6-
Tüzüğün 5. Maddesinde öngörülen şartları taşıyan kişinin üyelik başvurusuna, yönetim kurulu başvuru tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karar vererek sonucunu müracaat sahibine bildirir. Üyeliğin kabulü ve reddi halinde gerekçe gösterilmesi zorunlu değildir. Altmış gün içinde yönetim kurulunca karar alınmaması halinde talebin reddine karar verildiği anlaşılır. Red kararına karşı bir itiraz mercii yoktur.

ÜYELİKTEN ÇIKMA:
Madde 7-
Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Dernek üyeleri istedikleri zaman yazılı olarak istifa etmek sureti ile dernek üyeliğinden ayrılabilirler. Ancak dernek üyeliğinden kendi arzuları ile ayrılmak isteyenler, içinde bulundukları yılsonuna kadar ödenmesi lazım gelen aidat ve diğer yükümlülükleri ödemekle mükelleftirler. Dernek üyeliğinden istifa etmek isteyen üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda üye istifa etmiş sayılır.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:
Madde 8-
Aşağıdaki hallerde yönetim kurulu kararı ile üyenin durumu görüşülmek üzere üyenin dosyası, Haysiyet Divanına sevk edilir. Haysiyet divanının vereceği karar göre üyenin dernek üyeliğinden çıkarılmasına karar verilir. Çıkarma kararı için, fiil ile karar tarihi arasında 3 yıldan fazla süre geçmiş olması halinde çıkarılma kararı verilemez;
A)Derneğin onur ve saygınlığına zarar verici harekette bulunanların,
B)Üyelik onur ve saygınlığıyla bağdaşmayacak harekette bulunanların,
C)Toplum yaşamının gerektirdiği görgü kuralları dışına çıkanların,
D)Dernek organlarında görevlileri, kurulları ve komitelerdeki üyeleri küçük düşürücü harekette ve kötü zan altında bırakacak, mesnetsiz söz ve davranışlarda bulunanların,
E) Dernek tüzüğüne yönetmeliklere ve kurullarca alınmış kararlara uymayanların,
F)Derneğe üye kaydedildikten sonra derneğin gayesine aykırı çalışma ve faaliyetlerde bulunanların,
G)Dernek tüzüğüne, Genel Kurul ve Yönetim Kurulunun kararlarına aykırı hareket etmiş olanların,
H)Üyelik veya giriş aidatını yönetim kurulunun yazılı isteğine karşı kararda belirtilmiş sürede ödememek,
I)Dernek tüzüğünün 8. ve 9.maddelerindeki yazılı özelliklerden birini kaybetmiş olmak,

ÜYELİK HAKKI:
Madde 9-
Üyelik haklarının kullanılmasında eşitlik ilkesi caridir. Dernek üyelerinin adedi sınırlanamaz. Bu itibarla üyelik vasfına ve 8. Maddedeki yazılı özellikleri haiz herkes derneğe üye olabilir. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her asil üyenin genel kurulda yalnız bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanır.
DERNEĞİN ORGANLARI:
Madde 10-
Derneğin beş organı vardır.
A) Genel Kurul
B) Yönetim Kurulu
C) Denetleme Kurulu
D) Haysiyet Divanı
E) Yüksek Danışma Kurulu ( Bu kurul, en az bir yıl başkanlık yapmış eski başkanlar ile kurucu başkandan oluşur.)

YÜKSEK DANIŞMA KURULUNUN GÖREVLERİ:
1) Genel olarak derneğin bulunduğu ilin ve ilçenin (Kocaeli-Gebze) ve özel olarak KARS-ARDAHAN-IĞDIR illerinin ekonomik durumunu ve sorunlarını gözden geçirmek kısa ve uzun vadeli tedbirlere ışık tutmak.
2) Derneğin amaçlarını en uygun şekilde gerçekleştirebilmesi için hazırlanacak stratejileri değerlendirmek ve tavsiyelerde bulunmak.
3) Dernek çalışmalarını amaçlarına uygunluk ve netice almadaki etkinlikler bakımından incelemek ve gerekli tedbirleri tavsiye etmek.
4) Yönetim Kurulu’nun danıştığı önemli konular hakkında görüş ve tavsiyelerde bulunmaktır.
5) Kurulun aldığı kararlar tavsiye niteliğinde olup uygulanıp uygulanmayacağı hakkında yönetim kurulu karar vermekle yetkilidir.
6) Kurul, yönetim kurulunun talebi halinde toplanır, katılanların çoğunluk oyuna göre karar verir, kararlarını yazılı olarak karar altına alır.
7) Görevde bulunan Yönetim Kurulu başkanı kurulun doğal üyesidir.

GENEL KURUL:
Madde 11-
Genel Kurul, derneğe kayıtlı ve genel kurula katılma hakkı bulunan asil üyelerin tamamından teşekkül eder. Genel kurul iki yılda bir Aralık ayında olağan olarak, yönetim ve denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Olağan ve olağanüstü genel kurul yönetim kurulunca toplantıya çağrılır.

GENEL KURULUN TOPLANTIYA ÇAĞRI ŞEKLİ:
Madde 12-
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler en az onbeş (15) gün önceden toplantının günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanmaması halinde toplantı yapılamazsa ikinci toplantının hangi gün ve saatte yapılacağı belirtilir. Ancak ilk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak süre bir haftadan az 60 günden fazla olamaz. Toplantı, genel kurul kararı ile başkaca bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek sureti ile tüm üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç ( 6 ) ay içerisinde yapılması zorunludur. Üyelerin toplantıya çağrılmasında bundan önceki fıkralar uygulanır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTI YERİ:
Madde 13-
Genel kurul toplantısı dernek merkezinin bulunduğu yerde ve dernek merkez salonunda yapılır. Dernek merkezi salonu yeterli olmayacağı düşünülür ise yönetim kurulunun belirleyeceği bir başka salonda da genel kurul yapılabilir.

TOPLANTI YETER SAYISI:
Madde 14-
Genel kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısının bir fazlasının katılması ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılacak üye sayısı dernek asil yönetim ve asil denetleme kurulu üye tam sayılarının toplamının iki katından az olamaz. Katılanların oyçokluğu ile karar alınır.

GENEL KURUL TOPLANTISININ YAPILIŞ ŞEKLİ:
Madde 15-
Genel kurul toplantısı ilanda belirtilen ve üyelere  bildirilen gün, yer ve saate yapılır. Üyeler yönetim kurulunca hazırlanan listelerde isimlerin karşılarına imza ederek resmi kimlik belgesi ile toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını sadece izleyebilirler.
Toplantı yeter sayısı sağlanamamış ise, yönetim kurulu durumu bir tutanakla tesbit eder ve genel kurulu ikinci toplantıya erteler. Yeter sayı sağlanmış ise, yine durum bir tutanak ile tespit edilir. Toplantı yönetim kurulunun başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan vekili ve üç katipten oluşan divan seçilir. Başkan ve Yönetim kurulu üyeleri ile denetleme kurulu üyeleri divana seçilemez. Toplantının yönetimi ve toplantı disiplininin sağlanması divan başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağı düzenler ve divan başkanı ile birlikte imzalayıp, bütün tutanak ve belgeler yedi (7) gün içinde  yeni seçilen yönetime teslim etmek üzere yönetim kuruluna tevdi edilir. Genel kurul toplantısında yalnız gündemde olan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az beşte birinin yazılı isteği ile tüzük değişikliği haricindeki görüşülmesi istenen diğer konular gündeme alınarak görüşülür.

Madde 16-
Genel kurulda yapılacak oylamalar, gizli veya açık olarak yapılabilir. Oylamanın usul ve şekline divan başkanı karar verir. Yönetim Kurulu gizli oyla ve aşağıdaki usulle seçilir. Yöntemi Kurulu asil üyeliğine aday sayısı, yönetim kurulu asıl üye sayısını aşmıyor ise gizli oylama yapılmaz. Yönetim kurulu seçimi şu şekilde yapılır; Genel kurulda adaylığını açıklamış veya adaylığı teklif edilmiş isimler oylanır. Adaylığı teklif edilmiş olanların oylama başlamadan evvel adaylığı kabul etmiş olduğunu genel kurul divan başkanına bizzat açıklamış olması şarttır. Yönetim Kurulu gizli oylaması; yönetim kurulu tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının, üyeler tarafından gerekli işaretleme yapıldıktan sonra, içi boş sandığa atılması ile yapılır. Oy pusulasına seçilecek asıl üye tamsayısının yarısı kadar (5 isim) isim yazılması zorunludur. Bundan noksan isim yazılmış oy pusulaları geçerli değildir. Oy pusulasına seçilecek asıl üye sayısından fazla ad yazıldığı takdirde, sondan başlanarak fazla adlar hesaba katılmaz.

Adaylar aldıkları oyların sayısına göre sıralanır ve en çok oy alandan başlanmak üzere önce asıl, sonra yedek üye seçilmiş olanlar bu sıraya göre tespit edilir. Adayların aldıkları oylarda eşitlik halinde üyelikte kıdemi fazla olan, kıdemleri de eşitse, adayların yaşlısı sırada ön alır. Yedek üyeler aldıkları oy sayısına göre bulundukları sıra gözönünde tutularak Kurulda göreve çağırılır. Seçim yeterliliğini kaybeden Yönetim Kurulu üyelerinin görevi kendiliğinden sona erer. Oy vermenin bitiminden sonra açık döküm ve sayım yapılarak en fazla oy almış isimler yönetim kurulu üyeliklerini kazanmış olur.

GENEL KURULUN GÖREVİ VE YETKİLERİ:
Madde 17-
Genel Kurulun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
A) Yönetim ve denetleme kurullarının çalışma raporlarını incelemek, uygun gördüğü taktirde yönetim kurulunu ibra etmek.
B) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçe tasarılarını görüşüp aynen veya değişiklikle kabul etmek.
C) Gizli oy, açık tasnifle yönetim kurulu için 15 asil, 15 yedek; denetleme kurulu için 3 asil, 3 yedek; haysiyet divanı için 5 asil, 5 yedek; üye seçmek.
D) Yönetim Kurulu tarafından dernekten ihraç edilen üyelerin itirazlarını tetkik etmek ve karara bağlamak.
E) Gerektiğinde derneğin ikametgahı ve gayesinin tahakkuku için taşınmaz satın almak, satmak, lüzumuna göre ipotek vermek, ipotek almak, ve ipoteği feshetmek hususlarında yönetim kuruluna yetki vermek.
F) Dernek amaçlarını gerçekleştirmesi ve amaç ile ilgili faaliyetler hakkında yönetim kuruluna tavsiye ve önerilerde bulunmak.
G) Lüzumu halinde dernek tüzüğünü kısmen veya tamamen değiştirmek.
H) Derneğin başka bir dernekle birleşmesi, vakıf kurması, veya vakıflara üye olması veya federasyona katılması hususunda karar vermek ve bu karar gereğince yapılacak iş ve işlemler için yönetim kuruluna yetki vermek
İ) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşa üye olarak katılmasına, kamu yararına çalışan derneklerden sayılabilmesi için gerekli yerlere başvuruda bulunması için Yönetim kuruluna yetki vermek.
J) Mevzuat ve dernek tüzüğünde genel kurulda yapılması belirtilen diğer işleri yapmak.

.

YÖNETİM KURULU:
Madde 18-
Yönetim Kurulu derneğin yürütme organıdır. İki yıl süre ile onbeş asil, onbeş yedek üye olmak üzere genel kurulca dernek üyeleri arasından seçilir. Genel kurulca her zaman azledilebilir. Asil üyelerden boşalan yerlere sırasıyla yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

Yönetim Kurulu adaylık kriterleri şunlardır; derneğe asil üyeliği bulunan, genel kurulun yapıldığı yıl hariç, bir yıldan fazla aidat borcu bulunmayan, haysiyet divanı tarafından son üç yıl içerisinde ceza verilmemiş her üye yönetim Kurulu adayı ve üyesi olabilir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:
Madde 19-
Yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır.
A) Kendi üyeleri arasında bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter ve bir muhasip seçerek görev dağılımı yapmak,
B) Derneği temsil etmek veya bu konuda kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.
C) Genel Kurulu olağan veya diğer hallerde olağanüstü toplantıya çağırmak.
D) Derneğe üye alınmasına, dernek üyelik aidatlarını tahsili, dernekten ayrılmak isteyen üyelerin istifa dilekçelerini kabul etmek ve karara bağlamak ve istifa eden üyeye bildirmek.
E) Yıllık çalışma raporlarını ve bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.
F) Bankadan para çekme işlemleri için başkanın imzası yanında imzası bulunacak bir yönetim kurulu üyesine yetki vermek. (Bankadan para çekme işlemleri için yönetim kurulu başkanının imzası yanında yönetim kurulu tarafından yetki verilmiş bir kişinin daha imzası bulunur. Dernek; Yönetim Kurulu başkanının imzası yanında yönetim kurulu tarafından yetki verilmiş bir üyenin imzası ile müştereken temsil ve ilzam edilir. Derneği temsil ve ilzama yetkili kişilerinin aynı ay içerisinde 15.000,00 TL ve üzeri borçlanma yetkileri yoktur. Ayrıca temsil ve ilzama yetkili şahısların bir yıllık süre içinde 100.000,00 TL ve üzeri borçlanma yetkisi yoktur. Aksi halde oluşacak hukuki ve cezai mesuliyetten derneğin sorumluluğu olmayıp tek başına imza sahipleri sorumludur. Yönetim kurulu başkanı ve diğer imza yetkili yönetim kurulu üyesi; imza yetkisini yazılı olarak ve bir defada 30 günü geçmemek üzere belirli bir süre için bir başka yönetim kurulu üyesine devredebilir, Bu durumda devir yazısının derhal dernek sekreteryasına teslimi şarttır. )
G) Haysiyet divanına sevk edilmesi teklif edilen üyeler hakkında karar vermek,
H) Dernekte üyelere hizmet maksadıyla çalıştırılacak personelin sayı ve vasfını tespit ederek, derneğe personel alınmasına karar vermek, personelin maaş, özlük ve çalışma şartlarını belirlemek.
I) Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunların açık kimliği yazılı belgeyi ve Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olduğunu gösterir belgeyi almak,
İ) Ayda en az iki defa toplanarak mutad dernek işlerini görüşmek, derneğin yönetimi ile ilgili gerekli kararları almak ve yapılacak iş ve işlemler hakkında karar almak.
j) Yasal mevzuatın yönetim kuruluna yüklediği işleri yapmak
K) Derneğin, tüzükte sıralanan amaçlarına uygun düşecek platformlara, kurucu üye veya üye olarak katılmasına karar vermek,
L) Derneğin amacına uygun faaliyetlerde bulunmak üzere komisyonlar ve çalışma grupları kurmak, kurulmuş komisyon ve çalışma gruplarının faaliyetleri hakkında karar almak,
M) Dernek üyelik aidatının toplanma usul ve şeklini belirler.
N) Alındı belgeleri bastırmak ve yetki belgesi hazırlamak ve ilgili makama bildirmek.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:
Madde 20-
Yönetim kurulu; başkanın ve yönetim kurulundan en az dört üyenin yazılı isteği üzerine her zaman toplanır. Toplantılara üst üste üçten fazla mazeretsiz olarak katılmayan yönetim kurulu üyesinin üyeliği haysiyet divanı kararı ile düşürülebilir. Yapılan yönetim kurulu toplantılarına en az sekiz yönetim kurulu üyesinin iştiraki halinde çoğunlukla karar alınır. Sekizden az üye ile yapılacak toplantılarda alınan kararlar geçersizdir. Yönetim kurulunda asillerin istifası halinde veya başka nedenlerle boşalma olduğunda yedek yönetim kurulu üyeleri sırasıyla göreve çağırılır. İstifalar ve ayrılmalar sebebiyle boşalan yerleri yedekler de dolduramaz ve yönetim kurulu üyesi sayısının beşten aşağı düşmesi halinde, Genel Kurul, yönetim kurulu üyelerinden biri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Bu gibi hallerde çağrının yapılmaması karşısında, dernek üyelerinden biri Mahalli Sulh Mahkemesine müracaat ederek Genel Kurulun toplantıya çağrılmasını sağlayabilir.

DENETLEME KURULU:
Madde 21-
Denetleme kurulu, genel kurulca seçilen 3 asil, 3 yedek dernek üyesinden meydana gelir. Görev süresi iki yıldır. Genel kurul tarafından her zaman azledilebilir.
Denetleme kurulu derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetim kurulu; yasal mevzuat çerçevesinde gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

HAYSİYET DİVANI:
Madde 22-
Genel Kurulca 5 asil, 5 yedek üye olmak üzere dernek üyelerinden seçilir. Görev süresi iki yıldır. Genel kurul tarafından her zaman azledilebilir.

GÖREV VE YETKİLERİ:
Madde 23-
Haysiyet divanı dernek tüzüğüne, amaçlarına, genel kurul ve yönetim kurulu kararına aykırı fiil ve davranışlarda bulunan üyelerin durumlarını inceleyerek aşağıdaki cezalardan birinin verilmesini yönetim kuruluna teklif eder. Yönetim kurulu, haysiyet divanının kararına karşı; kararı uygular veya ilk Genel kurulda genel kurulun oyuna sunar.
A) Uyarı cezası vermek,
B)Kınama cezası vermek,
C) Bir yılı aşmamak üzere geçici çıkarma,
D) Sürekli çıkarma.

HAYSİYET DİVANINA SEVK NEDENLERİ:
Madde 24-
Haysiyet divanına sevk yönetim kurulu kararı ile olur. Haysiyet divanı yönetim kurulu kararı olmaksızın en az 10 üyenin yazılı isteği ile de inceleme yapma hakkına sahiptir. Haysiyet divanına sevk nedenleri şunlardır;
a) Dernek tüzüğüne aykırı hareketlerde bulunmak.
b) Genel kurul kararına uymamak.
c) Yönetim kurulu kararına uymamak.
d) Dernek içinde veya dışında dernek amaçları aleyhine aleyhe söz ve davranışlarda bulunmak.
e) Derneği siyasi amaçlara alet etmek.

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ:
Madde 25-
Genel kurulca seçimi izleyen 30 (OTUZ) içinde yönetim kurulu başkanı tarafından, yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adı, doğum yeri ve tarihi, meslekleri ve ikametgahlarını içerir Genel Kurul Sonuç Bildirimini dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine (İl Dernekler Müdürlüğü’ne) yazı ile bildirilir.

ŞUBELER
Madde 26-
A-Şubelerin kuruluşu
Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

B-Şubelerin Görev ve Yetkileri
-Şubeler, tüzel kişiliği olan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

C-Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler
– Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur.
Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur.    Yönetim kurulu, yedi asıl ve yedi yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.
Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, şube’de de uygulanır.

D-Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği
-Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.
Şubelerin olağan genel kurulu, 2 yılda bir, Ekim ayı içersinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.
Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10‘dan fazla veya toplam üye sayısı 20’ den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.
Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.
Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

E) Şubelerin kararları
Şubelerin alacağı kararlar, genel merkez kararlarına ve genel merkez tüzüğüne aykırı olamaz.

F) Şube ödentisi
Şubeler üye giriş aidatlarının yüzde 50′ sini ve mutat üye aidatlarının yüzde 20′ sini genel merkeze öderler.

G) Merkez Genel Kuruluna katılım
Dernek genel merkezine karşı mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen şubelerin delegelerinin merkez genel kuruluna seçme ve seçilme hakları yoktur.

H)-Şube Genel Kurulu:
Şube üyelerinin tamamından oluşur.

İ)-Şube Yönetim Kurulu:
Şubenin yürütme organıdır. Şube Genel Kurulu tarafından iki (2) yıl müddetle 7 asil 7 yedek olmak üzere şube üyeleri arasından seçilir.

J)-Şube Denetleme Kurulu:
Genel Kurul tarafından şubenin üyeleri arsından iki(2) yıl müddetle 3 asil, 3 yedek üyeden oluşur. Denetleme kurulu, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre, denetimini yapar, bir rapor halinde genel merkez yönetim kuruluna sunar. Denetleme kurulu, şube faaliyetleri ile ilgili denetim raporlarını, her altı (6) ayda bir genel merkez yönetim kuruluna sunmaya mecburdur.

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI:
Madde 27-
a- 1-   Üye aidatları-Genel Kurulca tespit edilir.Yıllık üyelik aidatı en az 750.00 TL (YEDİYÜZ ELLİ) TL’dir. Genel Kurulun yapıldığı yıl hariç geçmiş yıllardan aidat borcu bulunan üyeler genel kurul toplantılarına katılamaz, söz alamaz, oy ve seçilme hakkını kaybeder.
2-Giriş aidatı adı altında bir aidatı belirleme ve alma hakkı Genel Kurula, bu aidatın toplanma ve tahsil usullerini belirleme yetkisi yönetim kuruluna aittir.
b- Dernekçe tertiplenecek yemekli toplantı ,piyango,konser,yemekli eğlence, eğitim, seminer,gezi gibi faaliyetlerden sağlanacak gelirler.
c- Bağış ve yardımlar.
d- Derneğin mal varlığından elde edilecek gelirler.
e- Eğitim, Seminer geliri.
f- Yardım toplama hakkında mevzuata uygun olarak toplanacak gelirler.
g- Lokal gelirleri.
h- Diğer yasal gelirler.

DERNEK GELİR VE GİDERLERİNDE USUL:
Madde 28-
Dernek gelirleri, alındı belgesi ile toplanır. Giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin saklanması 15 (Onbeş) yıldır. Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi ile aidat ve bağışlar toplanır. Bağış ve aidat toplayacak kişi ve kişiler dernek yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Dernek adına dergi, gazete ve öteki basılı eserler vermek ve bunlar karşılığında para ve başkaca yardım toplamak yasaktır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi
Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 15 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi
Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü
-Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’ te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

Genel kurul sonuç bildirimine;
1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve katip üye tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği.
Eklenir.

-Taşınmazların Bildirilmesi
Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

-Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi
Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.
Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.
-Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim
Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

-Değişikliklerin Bildirilmesi
Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

DERNEĞİN TUTACAĞI DEFTERLER:
Madde 29-
Dernek işletme hesabı esasına göre defter tutar. Yıllık brüt gelirin kanuni haddi aşması durumunda ise takip eden hesap döneminden başlanarak bilanço esasına göre defter tutar.
Dernek aşağıdaki defterleri tutar.

a) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye kaydı yapılanların kimlikleri, derneğe giriş tarihleri, aylık veya yıllık aidatları,giriş aidatları bu deftere yazılır.

b) Karar Defteri: Yönetim kurullarının kararı ve tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır.

c) Evrak kayıt Defteri: Gelen ve Giden evrak tarih ve numarası ile bu deftere kaydolur. Gelen evrakın asılları, giden evrakın kopyaları dosyalarında saklanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

d) İşletme hesabı defteri :Dernek namına alınan bütün paraları aldıkları ve harcanan paraların da verdikleri yerler açık ve düzenli olarak bu deftere de gösterir.

e) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşlar bu defterlere işlenir

g)Alındı Belgesi kayıt defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
Dernek bunlar dışında lüzumlu defter ve kayıtları tutabilir. Bu defterler işleme konmadan önce noterden veya il Dernekler Müdürlüğünden tasdik ettirilmesi mecburidir. Defterler sayfa bitene kadar kullanılır ve ara tasdiki yaptırılmaz.

DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ:
Madde 30-
İç Denetim
Derneğin iç denetimi Dernekler Yasası ve dernekler tüzüğüne göre denetleme kurulu tarafından gerçekleştirilebilir. Ancak, Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Derneğin amacını gerçekleştirmek için bir araya gelmiş üyelerin arasında olan görüş birliğinin sürdürülmesi ve dayanışmanın güçlendirilmesi, üye ilişkilerinin disipline edilmesi, belirlenen çalışma planını ve bütçe ile uygulamaya konulan programın en iyi biçimde gerçekleştirile bilmesi için denetleme kurulunun tetkiklerine esas olarak genel kuruldan geçirilmek üzere yönetmelik çıkarılabilir.

Borçlanma:Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ:
Madde 31-
Dernek yönetim kurulu veya asil üyelerin gerekçeli teklifleri üzerine yapılır. Ancak tüzük tadilinin gerçekleştirilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 (üçte ikisinin) çoğunluğunun toplantıya katılımı şarttır ve ayrıca katılan üyelerin de 2/3 çoğunluğunun tüzüğün değiştirilmesi lehinde oy kullanması şarttır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları asil üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fakat bu 2.toplantıda da tüzük değişikliği için, toplantıya katılanların 2/3 ünün olumlu oy kullanması şarttır. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.  Olağan ve olağanüstü genel kurul gündeminde koyulmak ve bir ay önce değişiklik önerileri yazılı bir biçimde üyelere bildirmek kuralı ile tüzük değiştirilebilir.

DERNEĞİN FESHİ:
Madde 32-
Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe genel kurula katılma hakkına sahip üyelerin en az 2/3′ ünün toplantıda bulunması şarttır. Fesih kararı hazır bulunanların 2/3’ünün oyu ile geçerli olmak üzere alınır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde tüzüğün 21. maddesi hükümlerine göre ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının 2 katından az olmamak koşulu ile fesih konusu görüşülebilir. Ancak derneğin feshine karar verilmesi için, her iki toplantıda, toplantıya katılan üyelerin 2/3′ ünün derneğin feshi lehine oy kullanmaları şarttır. Derneğin feshi yönetim kurulu tarafında yasal süre  içinde mahalli mülki amirliğine bildirilir. Fesih ile ilgili karar oylaması açık yapılır.

DERNEĞİN TASFİYESİ:
Madde 33-
Derneğin tasfiyesine fesih kesinleştikten sonra başlanır.
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde KARS, ARDAHAN, IĞDIR SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ‘ ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, Gebze Kars-Ardahan-Iğdır Kültür Ve Dayanışma Derneği’ne devredilir. Mahkemece fesih edilmesi halinde veya genel kurul herhangi bir karar almamış ise derneğin bütün mal ve parası ile hakları hazineye devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

GEÇİCİ YÖNETİM KURULU VE KURUCULAR:
Madde 34-
İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan kurucu yönetim kurulu üyeleri, görevleri ile kurucu üyeler aşağıda belirtilmiştir.